امروز پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ عاشقانه زیبا و جدید

I-love-you-like-a-love-song_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87

دانلود آهنگ عاشقانه زیبا بنام ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

Download Music selena gomez I love you like a love song , baby

آهنگ عاشقانه جدید تقدیم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﺎ

آهنگ و ترانه زیبا برای تقدیم کردن به همسر

ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


تکست و ﻣﺘﻦ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻫﻨﮓ

It ’ s been said and done
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
Every beautiful thought ’ s been already sung
ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
And I guess right now here’ s another one
ﻭ ﺣﺪﺱ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﺎﺳﺖ
So your melody will play on and on, with best of ’ em
ﭘﺲ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺗﻮ ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
You are beautiful, like a dream come alive , incredible
ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻣﺜﻞ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ
A center full of miracle , lyrical
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ
You ’ ve saved my life again
ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﯼ
And I want you to know baby
ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
Constantly , boy you played through my mind like a symphony
ﭘﺴﺮ ، ﺗﻮ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯼ
There’ s no way to describe what you do to me
ﻫﯿﭻ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺍﻭﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ
You just do to me , what you do
ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ
And it feels like I ’ ve been rescued
ﻭ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
I ’ ve been set free
ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ
I am hypnotized by your destiny
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﺷﺪﻡ
You are magical , lyrical, beautiful
ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
And I want you to know baby
ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
No one compares
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
You stand alone, to every record I own
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﯼ
Music to my heart that ’ s what you are
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ، ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
A song that goes on and on
ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I love you…like a love song …
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ … ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

دیگر موزیک و آهنگ های مربوطه :

بخش دانلود
دانلود آهنگ
پخش آنلاین
کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما

برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها

  narges در چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ گفته:

  سلام
  عالی بود
  مرسی

  پاسخ
  امیر علی در سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ گفته:

  عالی بود اهنگ عاشقانه کلا ادم رو یاد عشق و محبت میندازه مچکرم

  پاسخ
  ملودی در سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ گفته:

  ahang kheili romantic boud mersi

  پاسخ
  بی نام در چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ گفته:

  هر وقت این آهنگ فوق احساسی و عاشقانه رو گوش میکنم خود به خود اشک از چشمام سرازیر میشه

  پاسخ
 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.
ارسال موزيک مجاز

آهنگتو برامون بفرست

بخش های سایت


Copyright © 2018 - All Rights Reserved

شبکه های اجتماعی نیوسانگ